مسئولیت های مدیرعامل در شرکت های سهامی

وکیل شرکت کلیه وظایف مدیر عامل را از نظر حقوقی و کیفری به مدیر عامل توضیح میدهد تا در عقد قرار دادها بهترین عملکرد را داشته باشد