اقامتگاه شخص حقوقی کجاست؟

با به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی و به تبع آن قائل شدن حقوق و تکالیف مستقل برای آن ناگزیر باید اقامتگاهی جدا از اعضا را برای این شخصیت مورد پذیرش قرار داد چرا که اعمال حقوق قانونی در بسیاری از موارد با ارسال اظهارنامه قانونی و یا تقدیم دادخواست یا طرح شکایت همراه می گردد …

اقامتگاه شخص حقوقی کجاست؟ ادامه »