مسئولیت های مدیرعامل در شرکت های سهامی

آنچه یک مشاور حقوقی و وکیل شرکت برای شما میگوید مسئولیت های مدیرعامل یک شرکت سهامی را می توان در دو گروه طبقه بندی کرد : مسئولیت های که اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی شرکت برای مدیرعامل همان شرکت ، پیش بینی کرده است. مسئولیت های که قانون تجارت و سایر قوانین کشور، …

مسئولیت های مدیرعامل در شرکت های سهامی ادامه »